آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي خدمت سربازي

آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي خدمت سربازي (ماده 41: بيماريهاي چشم و عوارض بينايي)

مشمولان مبتلا به بيماريهاي چشم و يا عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:

توضيح:

  • هيپرمتروپي = هيپرمتري = دوربيني
  • ميوپي = نزديك بيني
  • سيكلوپلژي كامل = معاينه چشم با قطره

بيماريهاي چشم و عوارض بينايي 

ماده 41: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي چشم و عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:

بند1- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل براي مشمولان عادي و ديپلم:
(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) هيپرتروپي از 5/2 تا 4 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي دو چشم از پنج تا هشت ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از چهار ديوپتري يك چشم تا پنج ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) هيپرتروپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از هشت ديوپتري معاف دائم.

بند2- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) هيپرمتروپي از 3تا5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع هيپرمتروپي دو چشم از شش تا 10 ديوپتر داخل خدمات رزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) هيپرمتروپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.

بند3- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان عادي و ديپلم:
(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) ميوپي از 5/2 تا 4 ديپوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي از 5تا8 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.

ج) ميوپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) ميوپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپترميوپي بيش از هشت ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.

بند4- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بوده با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) ميوپي از 3تا5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي بين 6تا10 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.

ج) ميوپي بيش از 6 ديوپتري يك چشم تا 7 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) ميوپي بيش از 7 ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديپوپترميوپي بيش از 10 ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.

بند5- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سايكلوپلژي كامل در مشمولان عادي و ديپلم:
(در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد)

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 5/2 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط از 5تا8 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده يا مركب بيش از 5 ديوپتري تا 6 ديوپتري يك چشم خدمات غيررزمي.

د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش ازشش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) چنانچه آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم در مجموع بيش از هشت ديوپتر باشد معاف دائم.

بند6- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(در آستيگماتيسم ساده يا مركب ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد)
الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 3تا5 ديوپتري داخل هر يك از دو چشم خدمات غيررزمي.

ب)مجموع ديوپتر آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم از 6تا10 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از 6 ديوپتري تا 7 ديوپتر داخل يك چشم خدمات غيررزمي.

د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از هفت ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.

بند7- فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا در اثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينايي (عدم درك نور) باشد معاف دائم.

بند8- اورام ملتحمه فصلي شديد توام با عوارض قرنيه:

الف) در مشمولان عادي معاف دائم.

ب) در مشمولان ديپلم و بالاتر خدمات غيررزمي.

بند9- عوارض تراخمي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون كزروزيس، آنتروپيون و اكتروپيون:

الف) در يك چشم خدمات غيررزمي.

ب) در دو چشم معاف دائم.

بند10- ناخنك پيشرفته كه تا مركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غيرمسلح ديده شود معاف دائم.

بند11- لك مركزي قرنيه:

الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد(لك وسيع در موضعي
كه بيش از 3ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف‌تر خدمات غيررزمي.

بند12- كراتيت‌هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم معاف دائم.

بند13- كلوبوم مادرزادي مردمك:

الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين) معاف دائم.

ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) خدمات غيررزمي.

بند14- ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد معاف دائم.

بند15-اكلوزيون و سيكلوزيون كامل مردمك معاف دائم.

بند16- ايريدكتومي يا اريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي.

الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه و عدسي توام باشد معاف دائم.

ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توام نباشد خدمات غيررزمي.

بند17- كاتاراكت مادرزادي، ضربه‌اي، متابوليك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.

تبصره: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي‌نمايد خدمات غيررزمي.

بند18- كدورت وسيع زجاجيه به هر علت معاف دائم.

بند19- كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.

بند 20- رتينيت پيگمانترو رتينيتهاي غيرپيگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (كه در آن افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي باشد) معاف دائم.

بند21- لوكساسيون كامل يا ناقص عدسي يا لنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم معاف دائم.

بند22- انفاصل شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت معاف دائم.

بند23- آمبولي شريان شاخه‌اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه‌اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.

بند24- بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي، هيپوپلازي، سوختگي، سوراخ ماكولا و يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا و آتروفي عصب باصره معاف دائم.

بند25- ميكروفتالمي و بوفتالمي يك يا دو چشم معاف دائم.

بند26- اگزوفتالمي‌هاي تومورال يا پولساتيويك يا دو چشم معاف دائم.

بند27- فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد معاف دائم.

بند28- لاكوفتالمي‌هاي مربوط به فلج عضلات پلكي معاف دائم.

بند29- افتادگي دائمي پلك (در هر يك از چشمها) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد معاف دائم.

بند30- استرابيسم آمبليوپيك يك چشم و استرابيسم متناوب معاف دائم.

بند31- نيستاگموس دائمي و مشهود معاف دائم.

بند32- داگريوسيستيت مزمن و چركي معاف دائم.

بند33- گلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاويه بسته با عارضه و گلوكوم‌هاي عمل شده يك چشم معاف دائم.

بند 34- اجسام خارجي داخل كره چشم معاف دائم.

بند 35-پيوند قرينه معاف دائم.

بند 36-كراتوكونوس با گزارش توپوگرافي بيمارستانهاي نظامي و دانشگاهي معاف دائم.

بند 37-تومورهاي خوش خيم به هرصورت خدمات غير رزمي(درصورت ايجاد طبق بند مربوطه رفتار شود)

بند 38-توموركاذب اوربيت درصورتيكه عود كننده ومقاوم به درمان باشد معاف دائم.

بند 39-آمبليوپي يك چشم يا دوچشم خدمات غيررزمي

 

 

صفحه اصلی » دانستنيهاي چشم » دانستنی ها »آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي خدمت سربازي (ماده 41: بيماريهاي چشم و عوارض بينايي)

 

آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي خدمت سربازي (ماده 41: بيماريهاي چشم و عوارض بينايي)

 

 

مشمولان مبتلا به بيماريهاي چشم و يا عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:

توضيح:

  • هيپرمتروپي = هيپرمتري = دوربيني
  • ميوپي = نزديك بيني
  • سيكلوپلژي كامل = معاينه چشم با قطره

بيماريهاي چشم و عوارض بينايي 

ماده 41: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي چشم و عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:

بند1- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل براي مشمولان عادي و ديپلم:
(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) هيپرتروپي از 5/2 تا 4 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي دو چشم از پنج تا هشت ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از چهار ديوپتري يك چشم تا پنج ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) هيپرتروپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از هشت ديوپتري معاف دائم.

بند2- هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) هيپرمتروپي از 3تا5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع هيپرمتروپي دو چشم از شش تا 10 ديوپتر داخل خدمات رزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) هيپرمتروپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.

بند3- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان عادي و ديپلم:
(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) ميوپي از 5/2 تا 4 ديپوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي از 5تا8 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.

ج) ميوپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) ميوپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپترميوپي بيش از هشت ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.

بند4- ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بوده با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد)

الف) ميوپي از 3تا5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي بين 6تا10 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غيررزمي.

ج) ميوپي بيش از 6 ديوپتري يك چشم تا 7 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

د) ميوپي بيش از 7 ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديپوپترميوپي بيش از 10 ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.

بند5- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سايكلوپلژي كامل در مشمولان عادي و ديپلم:
(در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد)

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 5/2 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غيررزمي.

ب) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط از 5تا8 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده يا مركب بيش از 5 ديوپتري تا 6 ديوپتري يك چشم خدمات غيررزمي.

د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش ازشش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) چنانچه آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم در مجموع بيش از هشت ديوپتر باشد معاف دائم.

بند6- آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:
(در آستيگماتيسم ساده يا مركب ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد)
الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 3تا5 ديوپتري داخل هر يك از دو چشم خدمات غيررزمي.

ب)مجموع ديوپتر آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم از 6تا10 ديوپتر داخل خدمات غيررزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از 6 ديوپتري تا 7 ديوپتر داخل يك چشم خدمات غيررزمي.

د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از هفت ديوپتري يك چشم معاف دائم.

ه) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.

بند7- فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا در اثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينايي (عدم درك نور) باشد معاف دائم.

بند8- اورام ملتحمه فصلي شديد توام با عوارض قرنيه:

الف) در مشمولان عادي معاف دائم.

ب) در مشمولان ديپلم و بالاتر خدمات غيررزمي.

بند9- عوارض تراخمي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون كزروزيس، آنتروپيون و اكتروپيون:

الف) در يك چشم خدمات غيررزمي.

ب) در دو چشم معاف دائم.

بند10- ناخنك پيشرفته كه تا مركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غيرمسلح ديده شود معاف دائم.

بند11- لك مركزي قرنيه:

الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد(لك وسيع در موضعي
كه بيش از 3ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف‌تر خدمات غيررزمي.

بند12- كراتيت‌هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم معاف دائم.

بند13- كلوبوم مادرزادي مردمك:

الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين) معاف دائم.

ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) خدمات غيررزمي.

بند14- ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد معاف دائم.

بند15-اكلوزيون و سيكلوزيون كامل مردمك معاف دائم.

بند16- ايريدكتومي يا اريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي.

الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه و عدسي توام باشد معاف دائم.

ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توام نباشد خدمات غيررزمي.

بند17- كاتاراكت مادرزادي، ضربه‌اي، متابوليك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.

تبصره: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي‌نمايد خدمات غيررزمي.

بند18- كدورت وسيع زجاجيه به هر علت معاف دائم.

بند19- كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.

بند 20- رتينيت پيگمانترو رتينيتهاي غيرپيگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (كه در آن افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي باشد) معاف دائم.

بند21- لوكساسيون كامل يا ناقص عدسي يا لنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم معاف دائم.

بند22- انفاصل شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت معاف دائم.

بند23- آمبولي شريان شاخه‌اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه‌اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.

بند24- بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي، هيپوپلازي، سوختگي، سوراخ ماكولا و يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا و آتروفي عصب باصره معاف دائم.

بند25- ميكروفتالمي و بوفتالمي يك يا دو چشم معاف دائم.

بند26- اگزوفتالمي‌هاي تومورال يا پولساتيويك يا دو چشم معاف دائم.

بند27- فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد معاف دائم.

بند28- لاكوفتالمي‌هاي مربوط به فلج عضلات پلكي معاف دائم.

بند29- افتادگي دائمي پلك (در هر يك از چشمها) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد معاف دائم.

بند30- استرابيسم آمبليوپيك يك چشم و استرابيسم متناوب معاف دائم.

بند31- نيستاگموس دائمي و مشهود معاف دائم.

بند32- داگريوسيستيت مزمن و چركي معاف دائم.

بند33- گلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاويه بسته با عارضه و گلوكوم‌هاي عمل شده يك چشم معاف دائم.

بند 34- اجسام خارجي داخل كره چشم معاف دائم.

بند 35-پيوند قرينه معاف دائم.

بند 36-كراتوكونوس با گزارش توپوگرافي بيمارستانهاي نظامي و دانشگاهي معاف دائم.

بند 37-تومورهاي خوش خيم به هرصورت خدمات غير رزمي(درصورت ايجاد طبق بند مربوطه رفتار شود)

بند 38-توموركاذب اوربيت درصورتيكه عود كننده ومقاوم به درمان باشد معاف دائم.

بند 39-آمبليوپي يك چشم يا دوچشم خدمات غيررزمي

منبع : سایت رسمی سازمان وظیفه عمومی ناجا  (فروردین 1390)

زمان انتشار: دوشنبه 23 مرداد 1391 (10 سال قبل)
تعداد بازدید: ۴۹۲۰